معرفی شرکت پارسیان نانو آزما

شرکت پارسیان نانو آزما به شماره اقتصادی در سال 1388 تاسیس گردیده است. زمینه های خدمات این شرکت به شرح زیر می باشد:

  • Nano Indentation
  • Nano Scratch
  • AFM

تست های مذکور به صورت هفتگی انجام می شوند و به طور معمول در فاصله 3 الی 4 روزه و پس از تسویه نتایج در اختیار قرار داشته می شود. همچنین شرکت دارای گواهی از سمت اداره مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در صورت تقاضا گواهی در اختیار فرد قرار خواهد گرفت.

لینک های مربوطه:

Hysitron